ALGEMENE VOORWAARDEN Outdoorinstyle.NL (HR 54209633)

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en facturen van outdoorinstyle.nl en op alle met Outdoorinstyle.nl gesloten overeenkomsten.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Outdoorinstyle.nl is ingestemd.
 5. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Outdoorinstyle.nl in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 6. nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. nl is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van derden. Ook dan gelden deze voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen van Outdoorinstyle.nl zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee weken. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te leveren goederen. Wijzigingen ten opzichte van hetgeen tussen partijen is besproken, leiden tot meer- of minderwerk.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever alle voorbereidingskosten, inclusief eventuele tekenkosten, aan Outdoorinstyle.nl vergoeden in geval zij geen opdracht tot levering van goederen verstrekt.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Outdoorinstyle.nl aan de opdrachtgever is verstrekt of indien de opdrachtgever impliciet met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de (gewijzigde, in geval van meer- of minderwerk) overeenkomst wordt begonnen.
 4. Opdrachtgever en Outdoorinstyle.nl komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra hetgeen is gesteld van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding. De elektronische bestanden van Outdoorinstyle.nl gelden hierbij als een bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.
 5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. offertes en kenmerken van goederen die aan de opdrachtgever zijn verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Outdoorinstyle.nl garandeert niet dat alle prijzen en goederen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Getoonde materialen gelden als monster en kunnen qua afmeting of kleur afwijken van de te leveren goederen. Genoemde maten zijn altijd indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke maten. Afwijkingen geven niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Outdoorinstyle.nl uitdrukkelijk niet

 

Artikel 3 – Prijzen

 1. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Outdoorinstyle.nl in haar offerte of opdrachtbevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst nog worden gecorrigeerd.
 2. Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet of een van overheidswege geldende bepaling, worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 3. Indien Outdoorinstyle.nl en de opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Outdoorinstyle.nl ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Outdoorinstyle.nl gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Betaling

 1. Indien bij een aankoop niet meteen de volledige som wordt betaald en dus sprake is van een niet-standaard overeenkomst volgt een aangepaste betaalregeling. Van de totaalsom dient 50% te worden voldaan bij het tot stand komen van de overeenkomst indien het standaard goederen betreft en 100% indien het maatwerk goederen betreft. De levertijd begint altijd pas te lopen op het moment dat deze betaling is ontvangen. Bij standaard goederen dient de resterende 50% te zijn voldaan of te zijn ontvangen uiterlijk de laatste werkdag voorafgaand aan de dag van levering. Outdoorinstyle.nl is steeds gerechtigd de totale prijs in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 3. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten) gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Outdoorinstyle.nl als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betaling) verplichtingen moet maken. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,00 exclusief BTW.
 4. Bij niet-nakoming van de (betaling)verplichtingen door de opdrachtgever is Outdoorinstyle.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van goederen op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betaling) verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 5. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Outdoorinstyle.nl heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. Leveringen van goederen vindt altijd zo snel mogelijk plaats, met in acht name van het in artikel 4.1 bepaalde ten aanzien van het moment van betalen van de eerste termijn van de totaalsom en de slottermijn. Indien mogelijk zal Outdoorinstyle.nl bij het tot stand komen van de overeenkomst de verwachte levertijd aangeven. Deze levertijd geldt als indicatie; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Outdoorinstyle.nl kan nadere informatie omtrent de levertijd mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft een indicatief karakter, en ook daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien een aangegeven levertijd voor de opdrachtgever heeft te gelden als fatale termijn, moet zulks door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar worden gemaakt en door Outdoorinstyle.nl schriftelijk worden bevestigd.
 2. Bij niet (-tijdige) betaling van enige termijn schuift automatisch de levertijd op met de termijn waarmee de betaling opschuift en komen alle daaruit voor Outdoorinstyle.nl voortvloeiende kosten, voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien het vervoer door Outdoorinstyle.nl en/of voor haar rekening plaatsvindt. Het risico van verlies of beschadiging van goederen gaat dan ook over op het moment dat deze het bedrijfsterrein van Outdoorinstyle.nl of het bedrijfsterrein van de leverancier van Outdoorinstyle.nl heeft verlaten.
 4. Levering van goederen vindt plaats naast het voertuig waarmee de goederen zijn vervoerd. Het is mogelijk de goederen, tegen een meerprijs, op een andere plaats neer te zetten, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 5. De opdrachtgever is gehouden alle door Outdoorinstyle.nl verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Outdoorinstyle.nl. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Outdoorinstyle.nl verstrekte gegevens en informatie.
 6. Indien Outdoorinstyle.nl bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Outdoorinstyle.nl niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van deze informatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Outdoorinstyle.nl in de uitvoering van haar verplichtingen is tekortgeschoten, moet hij dit direct aan Outdoorinstyle.nl schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Outdoorinstyle.nl zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, alsnog haar verplichtingen uit te voeren. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Outdoorinstyle.nl zoals bepaald in artikel 9

Artikel 6 – Verzending en reclames

 1. De transport- en logistieke kosten zijn voor Outdoorinstyle in rekening gebrachte kosten waarop wij geen marge hebben. Het transportbedrijf dat OutdoorinStyle.nl gebruikt is een zeer gerenommeerd en professioneel bedrijf en bekwaam om dergelijke delicate producten met zorg te behandelen, om transportschade te minimaliseren. Met het oog op de transportkosten tot een minimum te beperken, besteedt OutdoorinStyle.nl  de logistieke operaties uit aan een gespecialiseerd derde partij. Het transportbedrijf zal contact met de opdrachtgever opnemen om een afspraak voor levering te treffen tijdens de normale kantooruren. Het is belangrijk dat de opdrachtgever de goederen eenmaal uitgepakt controleert en tekent om uw aanvaarding van de bestelling te bevestigen.

Het is normaal dat de externe verpakking wat slijtage en scheurtjes bevat  maar de opdrachtgever dient zorgvuldig het product te controleren voor eventuele schade die kan zijn ontstaan tijdens het vervoer. In het ongelukkige geval dat er schade is aan het product, noteert de opdrachtgever de schade op het leveringsrapport voorafgaand aan de ondertekening voor de ontvangst van de goederen, en de opdrachtgever dient ons daarvan een kopie op te sturen. Na ondertekening van het rapport zal OutdoorinStyle.nl, noch het transportbedrijf aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, indien geen schade is genoteerd. Schade moet worden gemeld binnen 24 uur na levering met het leveringsrapport en een foto. Gelieve niet de levering van een complete zending als gevolg van schade van een bepaald item te weigeren, omdat dit de vervanging van beschadigde stukken zal vertragen en zal resulteren in extra kosten. Stuur elke claim voor beschadigde goederen door het sturen van foto’s en details van de beschadigde zaken met uw bestelling naar info@outdoorinstyle.nl, dit om snel en makkelijk een oplossing voor beschadigde goederen te verwezenlijken

Artikel 7 – Herroepingrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Het herroepingrecht heeft betrekking op de standaard kleurspecificaties zoals duidelijk bij de productinformatie staat beschreven, in alle andere gevallen betreft het geen standaard product.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de opdrachtgever het product wenst te behouden. Indien de opdrachtgever van het herroepingrecht gebruik maakt, zal de opdrachtgever het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan OutdoorinStyle.nl retourneren, conform de door OutdoorinStyle.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het herroepingrecht heeft alleen betrekking op leveringen in Nederland en België. Buiten deze twee landen zijn de kosten van het verzenden en terugsturen van het geleverde product voor de consument.

 

Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst aan Outdoorinstyle.nl is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
 2. De opdrachtgever mag de goederen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 – Garantie, onderhoud en aansprakelijkheid

 1. Voor door Outdoorinstyle.nl geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van de desbetreffende goederen wordt vastgelegd. Outdoorinstyle.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode voor de opdrachtgever uitsluitend een loketfunctie. Alle verkochte producten hebben tot 3 jaar garantie afhankelijk van de onderdelen. Het aluminium frame wordt gedekt door een 3-jaars garantie tegen doorroesten. Het kunststof rotan / rieten materiaal wordt gedekt door een 1-jaars garantie tegen verkleuring, barsten en splijten. De stof van de buitenmeubelen valt niet onder de garantie. Het is mogelijk optioneel tegen een meerprijs de spruncrylic-stof te bestellen die wordt geleverd met een garantie van 1 jaar. Ook roestvrij staal valt onder het eigen onderhoud. Roestvrij staal kan gemakkelijk onderhevig raken van erosie en dient dus hierop gecontroleerd te worden en van onderhoud te worden voorzien. De glazen platen worden schadevrij geleverd, hierop zit geen garantie tegen krassen, ook de laklaag kan barstjes gaan vertonen door krassen en weersinvloeden. Deze laag is eenvoudig te verwijderen en kan indien gewenst eenvoudig met een lak zelf weer worden aangebracht. De glasplaten kunnen ook zonder laklaag worden geleverd.
 2. nl erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving van de opdrachtgever of derden.
 3. Indien Outdoorinstyle.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de goederen waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de navolgende gevallen:
  1. indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  2. indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Outdoorinstyle.nl zijn verricht;
  3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, behandeling of onderhoud;
  4. indien gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Outdoorinstyle.nl van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Outdoorinstyle.nl gesloten overeenkomst tegen Outdoorinstyle.nl kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 6. Afmetingen, afwerkingen, kleuren en stijl zijn bij benadering en onder voorbehoud. nl is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Outdoorinstyle.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden waardoor levering van goederen niet mogelijk is, stakingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Outdoorinstyle.nl, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, brand en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk (per aangetekende brief) op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
 4. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, tekeningen of andere uitingen met betrekking tot de goederen berusten bij Outdoorinstyle.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Outdoorinstyle.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 – Ontbinding

 1. nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever -al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Outdoorinstyle.nl zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 2. nl kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
 3. Bedragen die Outdoorinstyle.nl heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of opdrachtbevestigingen van Outdoorinstyle.nl of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.